5. ročník

Týden od 16. 3. do 22. 3.

ČTENÍ

Čítanka s. 97, 98 – „Pověst o pražském Golemovi“ Přečíst a do sešitu (nebo do sešitu ČJ) vypracovat úkoly:

 1. Odpovědět na otázky:
 • z čeho byl Golem vyroben?
 • komu sloužil ?
 • jak byl vysoký, když vyrostl?
 • proč jednu sobotu začal ničit dům?
 • kam Golema schovali?
 1. Zjistit, co znamená:
 • synagoga
 • rabín
 1. Nakreslit, jak si představuješ Golema.

Čítanka s. 99 – „O škole“

 1. Přečíst a do sešitu odpovědět:
 • jaké děti mohly chodit do školy?
 • jaké druhy škol byly?
 • co se děti učili na nižším a co na vyšším stupni ?
 1. Zamyslet se a do sešitu napsat krátkou úvahu:

Jaký význam má povinná školní docházka?


VLASTIVĚDA

Učebnice s. 10, 11

 1. Přečíst a na základě výkladu odpovědět na otázky:
 • jak se lišil život lidí ve městě od života na vesnici (život poddaných)?
 • jak žila šlechta ?
 1. Vymyslet a do sešitu nakreslit jednoduché znaky, které

by se hodily na vývěsní štíty u krámků s těmito řemesly:

švec, řezník, krejčí, kovář, bednář, kloboučník, dráteník

 1. Obkreslit do sešitu a vyřešit tajenku (viz odkaz v pdf)

tajenka-converted.pdf


ANGLIČTINA

Učebnice s. 37

Vyřešit úkol 6 a napsat do sešitu co která postava dělá – nezapomeň sloveso převést do 3. osoby č. jednotného (dle vzoru).

Učebnice s. 38

 1. Opsat do sešitu básničku " The Cuckoo".
 2. V básničce barevně podtrhnout všechna slovesa v přítomném čase prostém, která jsou ve 3. osobě č. jednotného. Nezapomeň ani na tvar slovesa „být“.
 3. Opsat do sešitu Fact file, nadpis „Lessons in Britain“.
 4. Opsat do slovníčku a naučit se nová slovíčka.

Pracovní sešit s. 55

 1. Úkol 9 – Seřaď činnosti, které Tom dělává odpoledne a večer, podle údajů na hodinách a napiš je jako věty (nezapomeň, že sloveso musí být ve 3. osobě č. jednotného).
 2. Úkol 10 – přelož s pomocí učebnice a pracovního sešitu

Pracovní sešit s. 56 – Extra: doplň časové údaje (dle úvodního textu v učebnici).

PRŮBĚŽNĚ PROCVIČOVAT SLOVÍČKA VČETNĚ ČÍSLOVEK A ZÁJMEN A TAKÉ ČASOVÁNÍ SLOVESA BÝT!


INFORMATIKA

 1. Procvičování psaní na klávesnici – z knihy nebo časopisu opiš kousek textu (cca 5 řádků při velikosti písma 12) a text uprav:
 • vymysli nadpis, velikost písma 14, tučné
 • všechna slovesa přebarvi na modro (písmo, ne pozadí)
 • všechna podstatná jména přebarvi na zeleno
 • všechna přídavná jména přebarvi na červeno
 1. Zopakuj si jednotky dat, části počítače, hardware x software.

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit s. 75, 76, s. 15, 16/32, 33, 36.


MATEMATIKA

Postupně dodělat pracovní sešit 2. díl do str. 55. 
 
 
 
 

Týden od 23. 3. do 29. 3.

ČESKÝ JAZYK

PS 3. díl: s. 60/2, s. 61a, s. 62 – celá.


MATEMATIKA

PS 3. díl: s. 3, 4, 5, 6.


PŘÍRODOVĚDA

Dočíst učivo o lidském těle, vše si ještě budeme společně opakovat.


ČTENÍ

Čítanka s. 102–104, „Psohlavci“

 1. Přečíst a odpovědět:
 • proč si Chodové říkali Psohlavci?
 • jak se jmenoval předák Chodů, který schoval pergameny s privilegii (privilegium = právo)?
 • jak se nazývá oblíbený hudební nástroj Chodů?
 1. Zjistit a zapsat, co znamenají pojmy:

pergamen, výměnek, krucifix.

 1. Nakreslit znak, který Chodové měli na praporu.
 2. Zapsat kletbu, kterou Kozina zvolal před svou popravou.

VLASTIVĚDA

Učebnice s. 12–13 – Život v barokní době

 1. Přečíst si novou látku a přepsat do sešitu zápis: baroko.rtf
 2. Prohlédnout si na internetu typické a významné barokní malby a stavby – sleduj typické znaky (viz zápis):

„Poslední soud, Vatikán“: https://www.ro­don.cz/…e-kapli-1403

„Sloup nejsvětější trojice, Olomouc“: https://www.ol4y­ou.cz/…jsi-trojice/

„Chrám sv. Mikuláše, Praha“: http://www.pra­guecityline.cz/…-male-strane

 1. Opakování stavebních slohů (vybranou část přepiš do sešitu): slohy.rtf

Další úkoly k látce:

 1. Vylušti přesmyčky se známými poutními místy, vyluštěné názvy zapiš do sešitu a místa zkus najít a prohlédnout si na internetu:

TÝ-SVA-ČEK-KO-PE TÁ-HO-RA-SVA STÝN-HO LE-NÁ-RA-HO-ZE

 1. Do sešitu přepiš letopočty, které spadají do období baroko v českých zemích:

1592, 1735, 1648, 1760, 1620


INFORMATIKA

Do sešitu nakresli (obkresli) klávesnici včetně popisků kláves. Stačí zjednodušený model, ale postupuj pečlivě, používej pravítko a dbej na správné tvary.


ANGLIČTINA

L e s s o n 10

Učebnice s. 39

Přečíst a pro sebe si přeložit úvodní text, překlad druhého odstavce napsat do sešitu. Poslech stahuj zde: i-like-apples.mp3

Učebnice s. 40

 1. Přiřadit texty k obrázkům a výsledek zapsat do sešitu: 1a, …
 2. Do sešitu zapsat novou gramatiku „I like. I don´t like.“ – pouze oranžové tabulky.

Pracovní sešit

 1. 57/1
 2. 57/2 – přepsat v záporu – pokud jde o 3. os. č. jedn., nezapomeň, že v záporu se koncovka -s přidává k pomocnému slovesu (doesn´t).
 3. 59/5 – doplň správný tvar podle příslušné osoby.


 
 
 
 
 

Týden od 30. 3. do 5.4. 2020

VLASTIVĚDA

Učebnice s. 14, 15

 1. Přečti si novu látku a přepiš do sešitu zápis:

jan-amos-komensky.pdf

 
 1. Vyber správná slova z nápovědy (některá zbudou!), doplň je do vět a celý text přepiš do sešitu. Pracuj s učebnicí s. 15.

Nižší školy bývaly jen ve...... Tyto školy navštěvovaly děti ve věku...... Vyučování probíhalo...... Na venkovských školách vyučovali mnohdy i bývalí...... Učitelé si přivydělávali......

Nápověda: školní budově, větších obcích, vojáci, ve městech, hrou v karty, od 6 do 14 let, od 6 do 12 let, herci, hrou v kapelách a v kostelech, v bytě učitele nebo nebo v obecním domě.

 
 1. Z nabídky vyber a zapiš, ve kterých městech a státech působil J. A. Komenský:

Praha, Lešno, Itálie, Švědsko, Brno, Přerov, Nizozemí, Uherské Hradiště, Anglie, Uherský Brod, Uhry, Plzeň.

 
 1. Na serveru YouTube se podívej na další díl animovaného seriálu Dějiny udatného čs. národa: https://www.y­outube.com/wat­ch?…

Dozvíš se mj., že Komenský je autorem jedné novinky ve školství, kterou mají žáci velmi v oblibě – poznáš kterou?

 
 1. Zjisti a zapiš, na který den připadá svátek učitelů a proč je zrovna v tento den.

ČTENÍ

Čítanka s. 110 – „Jaro“

Přečíst povídání o jaru. Úkoly do sešitu:

 1. Vypsat z textu rostliny a zvířata.
 2. Na základě textu vlastními slovy charakterizovat zimu – co se děje v přírodě (počasí, zvířata, rostliny), zimní aktivity…
 3. Je text lyrický, nebo epický ? Odpovědět s pomocí slovníčku literárních pojmů (s. 189).
 

Čítanka s. 110 – „Hádanky“

Přečíst a přepsat hádanky do sešitu. Úkoly:

 1. Zkusit hádanky uhodnout.
 2. Znáš nějaké jiné hádanky? Napiš aspoň jednu.
 3. Vyber, co z nabízených možností platí pro hádanky:
 • rozvíjí naši představivost
 • nutí nás přemýšlet
 • působí na naše city
 • nutí nás být všímavý
 • vypráví zajímavý příběh

ČESKÝ JAZYK

 1. Online diktát – souhrnné opakování vyjmenovaných slov:

https://www.y­outube.com/wat­ch?…

 
 1. Mluvnické kategorie sloveS – osoba:

https://www.y­outube.com/wat­ch?…

 
 1. Pracovní sešit 5. díl:

s. 23/40 – JEN PODTRHNOUT SLOVESA.

s .24/41 – JEN OPRAVIT CHYBY.

s. 63, 64.


MATEMATIKA

Pracovní sešit 3. díl – s. 7, 8, 9, 10.


ANGLIČTINA

L e s s o n 10

Na úvod si poslechni skladby I like apples: https://www.y­outube.com/wat­ch?… a Do you likes apples? https://www.y­outube.com/wat­ch?…

Grammar

Stránku v sešitu rozděl na dvě poloviny: na jednu nakresli a popiš věci, které máš rád/a, na druhou které nemáš – jídlo, pití, školní předměty, sporty, činnosti. Alespoň 10 věcí v každé polovině. Můžeš použít i výrazy, které nejsou v učebnici (hledej ve slovníku).

Učebnice s. 41/1

Tvoření záporu v přítomném čase prostém. Z nabídky sloves vytvoř 6 vět se záporem a zapiš je do sešitu. Použij všech 6 osobních zájmen z obou rámečků (I, you, we, they, she, he) a nezapomeň na odlišný tvar (doesn´t) ve 3. os. č. jednotného.

Učebnice s. 42

Nová slovíčka, poslech stahuj zde: new-vocabulary-l10.mp3

Pracovní sešit

 1. 59/4 – zjistit a větou napsat, co má které dítě rádo.
 2. 60/6 – přepsat věty v záporu. Nezapomeň si pohlídat, kde má být „don´t“ a kde „doesn´t“.
 3. 62 ExTRA – s pomocí kódovacího klíče rozluštit a slovy zapsat dopis.

INFORMATIKA

(Pokud máte omezený přístup k počítači, tak praktické úkoly plnit nemusíte.)

Otevřít nový dokument v aplikaci Wordpad a postupně do něj vypsat všechna vyjmenovaná slova. Barevně odlišit skupiny slov (jinou barvou slova po „b“, jinou po „l“ atd.), velikost písma je volitelná. Skupiny slovy oddělovat odstavci (pomocí klávesy „enter“), mezi každou skupinou navíc vytvořit prázdný řádek. Nadpis „Vyjmenovaná slova“ podtrhnout a napsat větším písmem.

Kdo si troufne, může výsledek zaslat na můj e-mail: uglydog@seznam­.cz. Dodatečně můžete zaslat i úkol z prvního týdne (opis a úprava textu) – pokud jste si dokument uložili. Budu se těšit. :) 
 
 
 
 

Týden od 6. 4. do 12. 4.

VLASTIVĚDA

O s v í c e n s t v í

 1. Přečíst učebnici s. 17–18 a přepsat zápis do sešitu: osvicenstvi.pdf
 2. Zjistit si význam slov „tolerance“ a „reforma“, zopakuj si, co znamená slovo „robota“.
 3. S pomocí učebnice vyluštit křížovku – do sešitu stačí napsat znění tajenky:
krizovka-osvicenstvi.jpg
 1. Početní příklad na téma robota:

vypočítej kolik hodin roboty odpracoval 1 poddaný během 12 letních týdnů, když pracoval 3 dny v týdnu 8 hodin denně, kromě jednoho týdne v srpnu (žně), kdy pracoval každý den včetně soboty a neděle 12 hodin denně.

Zapiš postup a výsledek.


ČTENÍ

 1. Nastal čas pro druhý letošní zápis do čtenářského deníku.
 2. V návaznosti na Komenského zásady ve vzdělávání (viz látka minulé VL) vytvoř malý slabikář. Forma: 1 či více papírů A4 přehnout napůl, aby vznikla malá knížka. Obsah: jednoduché texty ke čtení, přepisu či opisu a jednoduché příklady (+ a – do 20). Aby byl slabikář poutavý, neměly by chybět drobné obrázky a hezké barevné písmo. Po skončení karantény můžeme věnovat prvňákům k procvičování.

INFORMATIKA

Stáhnout a uložit přiložené dokumenty a vypracovat v nich tyto úkoly:

 1. V dokumentu „edituj1“ doplnit do názvu měst chybějící písmeno nebo písmena. edituj1.rtf
 2. V dokumentu „edituj2“ přepsat pomlčky v názvech zvířat správnými písmeny. edituj2.rtf

Postup: spustit aplikaci WordPad → z hlavní nabídky (vlevo nahoře) vybrat možnost "otevřít → najít cestu k uloženému dokumentu → otevřít

 1. Vytvořit nový dokument (hlavní nabídka → „nový“) a do něj napsat 10 druhů rostlin, přičemž v každé vynechat 2 písmena. Uložit pod názvem „edituj3“.

Hotové úkoly si uložit, kdo si troufne, může je opět poslat na můj e-mail.


ANGLIČTINA

O p a k o v á n í

 1. Přesmyčky – přeházej písmena tak, aby z nich vznikla anglická slova (10. lekce). Slova napiš do sešitu i s českých významem:

puso, misstomee, ekli, segrin, ocek, speru, utigra, neswar, psich, fonet, hera.

 1. „Old MacDonald Had a Farm“ – poslechni si píseň a vypiš anglicky názvy zvířat, které v ní zazní (u videa vypni titulky):

https://www.y­outube.com/wat­ch?…

Učebnice s. 41/3

Rozluštit, co má kdo rád, a zapsat celou větou do sešitu: Paul likes … (nezapomeň, že jde o 3. os. č. jedn. – proto „likes“).

Učebnice s. 42/5

Stupňování, jak moc máš něco rád/a, nebo nerad/a – obkresli obrázky a opiš text (i stupnici pod tím).

Pracovní sešit

61/8 – zamysli se, co ti chutná/ nechutná a zapiš anglicky do příslušného rámečku – modře jídlo, červeně pití a zeleně ovoce.

61/9 – přeložit s pomocí učebnice a prac. sešitu.


ČESKÝ JAZYK

Diktát: https://www.y­outube.com/wat­ch?…

Opakování koncovek podle vzorů (1.a 2. cvičení) – po vyplnění kliknout na kontrolu:

 1. http://rysava­.websnadno.cz/…proc­vic1.htm.

Určování vzorů – 2. pololetí, první 3 řádky (střední rod) + kontrola:

 1. http://www.ry­sava.websnadno­.cz/…y-jazyk.html.

Předložky s/se a z/ze – cv. 1 a 2:

http://rysava­.websnadno.cz/…zka_s_z­.html.


MATEMATIKA

Strany 11, 12, 13, 19/2, 20/2.

Strana 31 – celá.


PŘÍRODOVĚDA

Luštěnky – 2. pololetí od Člověk – součást přírody po Dýchací soustavu (včetně):

http://rysava­.websnadno.cz/…5roc­nik.html. 
 
 
 
 

Týden od 13. 4. do 17. 4.

Když máme ty Velikonoce a když za normálních okolností by ještě dobíhaly velikonoční prázdniny, tak jsem se rozhodl, že tento týden pojmu spíš odpočinkově a uvolněně. Plnění úkolů ponechávám zcela na vaší chuti a vůli.

ČTENÍ + VLASTIVĚDA

 1. Přečtěte si úryvek z knihy Chaloupka na vršku – velikonoční díl Jak se pomlázky ztratily. Předlohou knihy je stejnojmenný český animovaný seriál, který vypráví o životě na vesnici někdy koncem 19. století.
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg
 1. Všímejte si, jaké tradiční velikonoční zvyky lidé tehdy udržovali, a zamyslete se, co z nich zůstalo dodnes. Už víte, proč se mrskají zrovna děvčata ?
 2. Velikonoce jsou svátky křesťanské i pohanské oslavující vzkříšení (Krista/ jara):
 1. Jaké jsou podle vás jejich hlavní symboly ?
 2. Kolik dní se drží půst a proč ?
 3. Jak se nazývá lidová slavnost před začátkem půstu ?
 1. Dokážete doplnit ke dnům jejich přívlastky (tzv. Svatý neboli Pašijový týden):

K..... neděle Š...... středa Z..... čtvrtek V… pátek B… sobota

 1. Kdo zmíněnou knihu nevlastní a chce vědět, jak příběh dopadne, může se na tento díl podívat zde: https://www.y­outube.com/wat­ch?…

ANGLIČTINA

E a s t e r – l e s s o n

Velikonoce se slaví nejen u nás v Česku, ale po celém křesťanském světě. A jak to tedy vypadá ve Velké Británii ?

Rozhodně zapomeňte na pomlázku a barvení či zdobení vajíček. Nejoblíbenější kratochvílí je tzv. „Easter egg hunt“ – na zahradě nebo uvnitř domu se poschovávají čokoládová vajíčka všech možných velikostí a děti je následně hledají. Někdy hledají jen části hádanky, za jejíž vyřešení sladkou odměnu dostanou. Tento hon na vajíčka je především velkou společenskou událostí.

K další tradici, již se věnují děti zvláště ve škole, patří výroba tzv. „Easter bonnet“ – speciálního kloboučku z papíru či látky zdobeného velikonočními symboly. Děti s netradiční pokrývkou hlavy následně pořádají přehlídky – „parades“.

„Easter duck race“ – závody gumových kačenek, které se hodí z mostu do řeky, aby co nejrychleji dopluly do daného cíle. Výtěžek akce jde zpravidla na charitativní účely.

„Egg rolling“ – další závody, tentokrát v koulení natvrdo uvařených vajec (pokud možno po travnatém svahu). Tradice sahající do roku 1835 má v různých anglosaských zemích různou podobu, pravidelně jí holdují i v Bílém domě. Na této fotografii koulí se svým synkem bývalý prezident Barrack Obama:

 
obama.jpg

Pokud jde o velikonoční kuchyni, tak nejtradičnější pochoutkou je tzv. „Hot cross bun“ – kořeněná buchta s křížkem nahoře. Křížek odkazuje k ukřižování Ježíše Krista, koření zase k balzamování jeho těla před pohřbením. Buchty se plní rozinkami či jiným ovocem a jedí se na Velký pátek, neboť v tento den byl Kristus ukřižován.

 
hot-cross-buns.jpg
 

V o c a b u l a r y

Slovíčka k lekci zde: vocabulary.pdf

Výslovnost slovíček: vocabulary-vyslovnost.mp3

 

C r o s s w o r d

Tematická osmisměrka:

crossword.pdf


ČESKÝ JAZYK

http://www.ry­sava.websnadno­.cz/…y-jazyk.html (4. – 6. řádek – rod ženský)

PS 3. díl: s. 63, 64, 65/14, 66/17.


MATEMATIKA

PS 3. díl: s. 21, 22 – celá (aritmetický průměr se počítá tak, že se sečtou hodnoty všech čísel a vydělí se pak počtem čísel – příklad: Vypočítej aritmetický průměr čísel 5, 9, 10…řešení: 5+9+10 = 24 : 3 [počet čísel] = 8).

http://rysava­.websnadno.cz/…_pru­mer1.htm


PŘÍRODOVĚDA

http://rysava­.websnadno.cz/…5roc­nik.html

Trávicí soustava po Člověk – kvíz. 
 
 
 
 

Týden od 20. 4. do 24. 4.

VLASTIVĚDA

I. Pro zopakování předchozí látky se podívej na 2 díly seriálu Dějiny udatného čs. národa:

 1. O významné školské reformě české královny Marie Terezie: https://www.y­outube.com/wat­ch?…
 2. O vládě a reformách oblíbeného „selského císaře“ Josefa II: https://www.y­outube.com/wat­ch?…
 

II. Přečíst novou látku „Život na vesnici (v 18. století)“. Do sešitu vypracovat úkoly:

 1. Venkovské obyvatelstvo – seřaď obyvatelstvo od nejmajetnějších po nejchudší:

bezzemek, žebrák, čeledín, sedlák, rolník.

 1. Práce na poli – dejte do správného pořadí činnosti, které rolník vykonával na poli od jara do podzimu:

sekání obilí srpem nebo kousou, mlácení cepy, orání pluhem, svážení obilí povozem do stodol, ruční setí obilí.

 1. Porozumění textu – odpověz (otázky nemusíš přepisovat, stačí písmeno a odpověď):
 1. Z čeho žili žebráci?
 2. Co bylo nejčatějším pokrmem rolníků?
 3. Co nosili na hlavě lidé vyšších vrstev (v 18. století)?
 4. U jaké činnosti se setkávaly ženy v zimě?
 5. Kdo v Čechách zrušil nevolnictví?
 6. Jaký systém obdělávání půdy tradičně udržovaly rolníci?
 1. Nakresli a popiš venkovskou světnici (kuchyni), aby v ní bylo vidět toto:

pec, lavice, stůl, postel, truhla, pověšený křížek.


 

ČTENÍ

Přečíst příběh Oldřicha Sirovátky „Milosrdenství“ (s. 105–106), do sešitu vypracovat úkoly:

 1. Popiš obrázek na s. 105 (postavy a jejich vzhled, co se tam děje, popř. kde se to děje).
 2. Zamysli se nad tím, proč vesničané zraněnému vojákovi pomohli (měli jinou možnost?).
 3. Zjisti si, co znamená slovo „milosrdenství“.
 4. Příběh se odehrál během tzv. Bitvy u Slavkova, jedné z nejvýznamějších bitev na našem území, podívej se na rekonstrukci bitvy (= opětovné provedení, napodobení) např. zde: https://www.y­outube.com/wat­ch?…

Vysvětlení některých výrazů a slovních obratů V textu:

vřava = hluk, zmatek

lajtnant = poručík (vojenská hodnost, slovo přejato z němčiny

felčar = ranhojič, ošetřovatel, nevystudovaný lékař

kyrysníci = vojáci na koni chránění brněním na hrudi a helmou

oficír = důstojník, voják vysoké hodnosti (zastaralý výraz)

„až do pátého kolena“ = až do páté generace potomků


 

ANGLIČTINA

O p a k o v á n í

Revision lesson 2 (prac. sešit s. 63–64) – s dostupnými pomůckami (učebnice, PS, Grammar) si zopakuj látku lekcí 6–10. Sám si pak spočítej body, hodnocení najdeš na s. 101 (A = 1, B = 2 atd.). Vysvětlení jednotlivých úkolů:

 1. Doplň do vět správné předložky.
 2. Doplň „is“, nebo „are“ (vazba „there is/ there are“ – viz Grammar).
 3. Vyber správný tvar (opět „vazba there is/ are“, vybírej podle členu „a“/ „some“ (a = jeden; some = několik).
 4. Sloveso v závorce zapiš ve správném tvaru (pozor na koncovku „-s“ ve 3. os. č. jedn.!). Všechna slovesa jsou samozřejmě v přítomném čase PROSTÉM čili žádné „-ing“ !
 5. Doplň do otázky vhodný tvar pomocného slovesa „do“ (jsou 2 tvary – „do“ a „does“, viz Grammar).
 6. Doplň „like“, nebo „likes“ (už bylo vysvětlováno vícekrát, když tak Grammar)

bonus: Doplň chybějící výraz (viz příslušný „Fact file“ v učebnici).

 

L e s s o n 11

V této lekci se procvičuje používání přítomného času prostého (obvyklá, oblíbená, dlouhodobá či opakovaná činnost) a přítomného času průběhového (děje se právě teď). Žáci by měli pochopit, kdy který čas použít. Tvoření přítomného času průběhového si můžete zopakovat v učebnici (s. 12 a s. 32 – kladná věta [+], záporná věta [-], otázka [?]).

Pracovní sešit

66/3 – doplň správný tvar slovesa v závorce. Nejprve si rozmysli o jaký přítomný čas jde, pak sloveso zapiš ve správném tvaru (pozor na správný tvar slovesa „být“ u času průběhového a na koncovku „-s“ u času prostého).

66/4 – kdy se to děje ? Podle vzoru dopiš do věty „now“ (= teď), nebo „every day“ (= každý den), poznáš podle tvaru slovesa (průběhový/ prostý přítomný čas).

70/ EXTRA – spoj přetržené věty, aby dávaly smysl (opět sleduj tvar slovesa – o jaký jde čas).

Grammar

Na závěr se ještě naučíme názvy dnů – do sešitu si pod nadpis „Days of the Week“ vypiš anglicky i česky názvy dnů v týdnu (učebnice s. 43). Anglické výrazy se nauč správně napsat a nauč se je i zpaměti, výslovnost stahuj zde: days-of-the-week.mp3


 

INFORMATIKA

V aplikaci Wordpad vytvoř nový dokument (název dokumentu „Complete“) a přepiš do něj cvičení 66/3 z prac. sešitu AJ (Workbook). Věty v přítomném čase průběhovém piš červeně, věty v přítomném čase prostém piš modře. Doplněné výrazy napiš tučně. Velikost písma 13, typ písma si vyber sám. Nadpis „Complete the right form“ – velikost 15, tučně a podrtržený). Pod nadpisem a mezi větami vynech řádek. Hotový dokument se pokus zaslat na můj email: uglydog@seznam­.cz, protože jde zároveň o důležitý úkol v AJ.


 

ČESKÝ JAZYK

PS s. 29–34…druhy vět.

http://www.ry­sava.websnadno­.cz/…y-jazyk.html (7. – 9. řádek – rod mužský)


 

MATEMATIKA

PS 3. díl:

s. 23, 24 – celá ( pokud nebudete rozumět, pište :) ),

s. 30.

Opakování převodů jednotek:

řádek 6, 7, 8, 9.

http://www.ry­sava.websnadno­.cz/Matematika­.html


 

PŘÍRODOVĚDA  – pro tento týden není zadaný žádný úkol. :) 
 
 
 
 

Týden od 27. 4. do 1. 5.

ČTENÍ

 1. Přečíst s. 112 „Jarní pranostiky“:
 1. Ze slovníčku literárních pojmů (s. 189) si do sešitu přepiš pojem „Pranostika“.
 2. Vyber si z textu tři pranostiky, přepiš je a nakresli ke každé malý obrázek.
 3. Zeptej se rodičů či prarodičů, zda jsou pranostiky užitečné i dnes.
 
 1. Přečíst s. 118–119 „Jak jsme pálili čarodějnice“ od Josefa Lady:
 1. Napiš, jaké 3 věci kluci potřebovali pro obřad pálení čarodějnic.
 2. Josef Lada se narodil 17. prosince 1887 a zemřel 14. prosince 1957, napiš kolika let se dožil a ve kterém století (stoletích) žil.
 3. Metání zapálených košťat je jen jedním ze zvyků, dalším je výroba a pálení čarodějnice. Nakresli nějakou pěkně ošklivou čarodějnici do sešitu a vymysli pro ni odpovídající jméno.
 4. Pokud máš zájem dozvědět se o tomto starobylém zvyku něco víc, čti např. zde: http://pres.up­media.cz/…i-carodejnic
 5. Postava čarodějnice je oblíbená hlavně v pohádkách, poněkud netradiční pohled na ni nabízí japonský animovaný film (tzv. anime) Doručovací služba čarodějky Kiki. Info: https://www.csfd­.cz/…iki/preh­led/ Film lze stáhnout např. ze serveru uloz.to.

 

VLASTIVĚDA

Přečíst novou látku (s. 22–23) a vypracovat úkoly do sešitu:

 1. Přepsat zápis. vznik-manufaktur-a-tovaren-krizovka.pdf
 2. Obkreslit a vyřešit křížovku (viz obrázek se zápisem). Na úkol bude navazovat úkol do informatiky.
 3. K vynálezům přiřaď českého vynálezce:

Parní stroj:

Parní automobil:

Lodní šroub:

Ruchadlo:

 1. Rozlušti přesmyčky a zapiš, čím se oralo před vynálezem ruchadla:

hlupem –

drálem –

káhem –

 1. Matematický úkol: 1 švec ušije za den 3 páry bot, zatímco poddaní v manufaktuře jich denně vyrobí 8× více, a v továrně jich dělníci vyrobí dokonce 5× více než v manufaktuře. Vypočítej:
 1. kolik párů bot se vyrobí v továrně,
 2. kolik by na takový počet bylo potřeba ševců.

 

ČESKÝ JAZYK

30. 4. je pálení čarodějnic, bude jiné, než předešlé roky, tak aspoň si ten den připomeneme… Pohádka o čarodějce, podívejte se na celý film, budou z toho potom zadány další úkoly :)
https://www.y­outube.com/wat­ch?…

Napište na papír, co byste všechno chtěli udělat a vykouzlit, kdybyste byli čarodějkou (čarodějem). Napsat aspoň 15 vět.


 

MATEMATIKA

PS 3. díl: s. 32, 33.


 

PŘÍRODOVĚDA

http://www.ry­sava.websnadno­.cz/…5rocnik.html

2. pololetí – poslední 3 řádky.


 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Poslechněte si trochu skvělého mluveného slova a pak vesele zpívejte!…já zpívám taky a už se těším, až budeme společně zpívat, že to bude slyšet až do Vyškova :) https://www.y­outube.com/wat­ch?…

Není nutno, není nutno,

Aby bylo přímo veselo,

Hlavně nesmí býti smutno,

Natož aby se brečelo.

 

Chceš-li, trap se, že ti v kapse

Zlaté mince nechřestí,

Nemít žádné kamarády,

Tomu já říkám neštěstí.

 

Nemít prachy – nevadí,

Nemít srdce – vadí,

Zažít krachy – nevadí,

Zažít nudu – jó to vadí, to vadí.

 

Není nutno, není nutno,

Aby bylo přímo veselo,

Hlavně nesmí býti smutno,

Natož aby se brečelo.

 

Není nutno, není nutno,

Aby bylo přímo veselo,

Hlavně nesmí býti smutno,

Natož aby se brečelo.

 

https://www.y­outube.com/wat­ch?… – jaký slovní druh se opakoval v refrénu ? :)

https://www.y­outube.com/wat­ch?… Jak se jmenují autoři všech písní ? (Zároveň je zpívají …)


 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

https://www.y­outube.com/wat­ch?… zkuste to také :)

Nakresli čarodějku, kouzla a cokoliv na toto téma, formát papíru a techniku si vyber sám/sama.

 

DEJTE SI ZÁLEŽET, PO UKONČENÍ KARANTÉNY A NÁVRATU DO ŠKOLY BUDETE OBRÁZEK – STEJNĚ JAKO TEXT O ČARODĚJCE (ÚKOL Z ČJ) A DALŠÍ ÚKOLY – ODEVZDÁVAT. :)


 

ANGLIČTINA

O p a k o v á n í

Spolu s Mattem si zazpívej píseň „Days of the week“: https://www.y­outube.com/wat­ch?…

O dnech v týdnu se zpívá např. také v populární písni Friday I´m In Love („V pátek jsem se zamiloval“) od anglické rockové skupiny The Cure: https://www.y­outube.com/wat­ch?…

 

Lesson 11

Přečti a pro sebe si přelož úvodní text (učebnice s. 43) – všímej si používání přítomného času prostého a průběhového. (Na tento text bude navazovat úkol z informatiky.) Výslovnost textu stahuj zde: unit-11.mp3

G r a m m a r

Výrazy užívané s přítomným časem prostým – tzv. frekvenční příslovce (učebnice s. 45) – tabulku přepiš do sešitu. Na výrazy se ptáme otázkou: „Jak často?“ Výraz „every + …“ se dává vždy na konec věty – ostatní výrazy se píšou hned za podmět (= činitel děje), který je ve větě většinou na 2. místě.

Učebnice s. 45/3 – odpověz na otázku – frekvenční příslovce (v zeleném rámečku) přitom dej na správné místo. Věty přepiš do sešitu (vzor nemusíš).

Pracovní sešit

67/7 – [dobrovolně] zapiš sloveso v závorce ve správném tvaru. POZOR – cvičení není snadné, kdo si není jistý, ať nepíše, vypracujeme pak společně. Je třeba přemýšlet o každé větě, jestli jde o obecné sdělení = přítomný čas prostý („Vyučování začíná v 8 hodin.“ „Do sportovního střediska chodím obvykle v pondělí.“), nebo jestli se děj odehrává právě teď = přítomný čas průběhový – viz malý obrázek s hodinami.

67/8 – Odpovídej podle pravdy, jak často jednotlivé činnosti děláš. Frekvenční příslovce napiš na správné místo – viz vzor nebo tabulka v učebnici.

69/12 – Přelož do angličtiny – používej učebnici, pracovní sešit a vlastní hlavu, ne „Google překladač“. ;)

 

MÁTE-LI ZÁJEM A MOŽNOST, ZAŠLETE VYFOCENÉ ÚKOLY, KTERÉ CHCETE ZKONTROLOVAT, OPRAVIT ČI VYSVĚTLIT, NA MŮJ E-MAIL. NIKOHO NENUTÍM, ALE ÚKOLŮ PŘIBÝVÁ A ZPĚTNÁ VAZBA JE DŮLEŽITÁ PRO VÁS I PRO MĚ.

 

INFORMATIKA

 1. V aplikaci Wordpad vytvoř nový dokument (název „Unit 11“). V dokumentu nadpis Unit 11 (tučně a podtrženě, velikost písma 15). Pod nadpisem vynechat řádek a z úvodního textu v učebnici angličtiny (Pupil´s Book, s. 43) vypsat modře všechna slovesa v přítomném čase prostém (velikost písma 13). Pak opět vynechat řádek a vypsat červeně všechna slovesa v přítomném čase průběhovém – i s tvarem pomocného slovesa být (velikost písma 13).
 2. V aplikaci Malování obkresli křížovku z úkolu do vlastivědy – kreslit pomocí nástroje Obdélník (panel Tvary) křížovku, legendu křížovky napsat pomocí nástroje Text (panel Nástroje). Obrázek ulož pod názvem „Křížovka“.

Hotové dokumenty můžeš zaslat na můj email: uglydog@seznam­.cz. 
 
 
 
 

Týden od 4. 5. do 8. 5.

ČTENÍ

 1. Přečíst s. 121 „O májovém deštíčku“, neopisovat, jen úkoly:
 1. napsat do sešitu pod nadpis (název textu) počet veršů v básni,
 2. vypsat všechny rýmy v básni,
 3. vypsat z básně pranostiku o májovém deštíčku.
 
 1. Přepiš do sešitu úryvek z básně K. H. Máchy „Máj“ + úkoly. Seznam se s jednou z nejznámějších a nejvýznamnějších českých básní, která byla přeložena do mnoha světových jazyků. maj.pdf
 1. je úryvek poezie lyrická, nebo epická ?
 2. slovo „máj“ označuje jeden měsíc v roce – který ? Víš, jak se tento měsíc nazývá anglicky ?
 3. poslechni si zhudebněnou verzi úryvku od české rockové skupiny Support Lesbiens: https://www.y­outube.com/wat­ch?…

 

VLASTIVĚDA

Přečíst novou látku v učebnici s. 25–27, přepsat do sešitu zápis: ceske-narodni-obrozeni.pdf

Úkoly:

 1. pod zápis se pokus obkreslit mapku R-U monarchie:
mapka.jpg
 1. obkresli graf národnostního složení v R-U monarchii ze s. 25 (i s popisky a barevně)
 2. do kterého sloupce grafu spadáme my Češi ?
 3. poslechni si českou hymnu a zapiš do sešitu její text (jen česky): https://www.y­outube.com/wat­ch?…
 4. podívej se na další díly seriálu o české minulosti:

 

ANGLIČTINA

L e s s o n 1 2

 1. Učebnice s. 47 – přečíst a pro sebe si přeložit úvodní text „I can swim…“, poslech stahuj zde: i-can-swim.mp3
 2. Učebnice 48/1 – True or false ? Přepsat do sešitu věty 1–3 a odpovědět, zda je tvrzení pravdivé, či nepravdivé.
 3. Učebnice s. 47 – přepiš do sešitu tabulky s novou gramatikou (+ = věta oznamovací; ? = věta tázací; – = věta oznamovací v záporu).

Způsobové sloveso CAN používáme, chceme-li vyjádřit, že něco umíme, nebo můžeme dělat. Tvar je stejný pro všechny osoby včetně 3. osoby č. jednotného.

 1. Zapiš si do slovníčku nová slovíčka (s. 50), poslech stahuj zde: l12-vocabulary.mp3
 

Workbook

71/2 – s pomocí učebnice s. 48, 49 popiš obrázky a roztřiď pojmy na sporty („Sports“) a hry („Games“). Ve sportech soutěží zpravidla jednotlivci, ve hrách týmy.

73/5 – podle vzoru nahraď sloveso v přítomné čase prostém slovesem „can“: 1. Jana hraje tenis → Jana umí hrát tenis.

76/ EXTRA – podle čísel na obrázcích dopiš názvy sportů a her.


 

ČESKÝ JAZYK

PS s. 66 – celá a s. 67/22.


 

MATEMATIKA

PS 3. díl: s. 34, 35.


 

INFORMATIKA

V aplikaci Malování nakreslit symboly, které by vyjadřovaly tyto sporty:

Obrázky doplnit popiskem. Budu se těšit na vaše výtvory. Můj symbol pro hokej zde:

hokej.jpg


 
 
 
 
 

Týden od 11. 5. do 15. 5.

Nezapomněli jste ? Druhou květnovou neděli slaví svátek všechny mámy a maminky – jistě si to zaslouží, o tom nemůže být sporu. Následující dva texty se k tématu přímo vyslovují:

 1. Přečti si báseň s. 120 „První dopis mamince“ a převeď její děj do psaného příběhu (rozsah: min. půl strany, max. jedna strana sešitu).
 
 1. Přečti si text s. 120–121 „Den matek“ a odpověz na otázky:
 1. ve kterém starověkém státě se konaly první oslavy na počest matky (boha Dia) ?
 2. z kterého století pochází první zmínka o anglickém svátku " Mothering Sunday" ?
 3. ve které zemi vznikla tradice slavit Den matek druhou neděli v květnu ?
 4. od kdy se svátek slaví u nás a kdo se o to zasloužil ?
 
 1. Nakresli do sešitu velké srdce a napiš do něj, co bys přál své mamince. :)

 

VLASTIVĚDA

Přečíst v učebnici novou látku s. 28–29 (včetně zajímavostí), do sešitu opsat krátký zápis:

revolucni-rok-1848.pdf

 1. Pro lepší pochopení látky se podívej na Revoluce 1848 v Udatných dějinách čs. národa: https://www.y­outube.com/wat­ch?…
 2. Pokud jsi nepochopil přímo z výkladu, zjisti si, co znamenají pojmy: občan, cenzura, ústava, barikáda.
 3. S pomocí nápovědy doplň chybějící výrazy (do sešitu stačí napsat doplněné výrazy, tak jak jdou za sebou): dopln.pdf
 4. Vyřeš křížovku, do sešitu stačí přepsat větu: „Jediným úspěchem revoluce v roce 1848 v Rakousku, a tím také v českých zemích, bylo .....“ (dokončení v tajence):
krizovka-s-tajenkou.jpg

 

MATEMATIKA

PS 3. díl: Geometrie – s. 38, 39, 40.


 

ČESKÝ JAZYK

NEŽ ZAČNETE VYPRACOVÁVAT CVIČENÍ V PS, PROSÍM, PUSTIT SI VIDEO.PRO 4. ROČNÍK JE JEN PRVNÍ POLOVINA, PRO 5. ROČNÍK CELÉ…VŠE JEŠTĚ VE ŠKOLE ZNOVU VYSVĚTLÍM.

https://www.y­outube.com/wat­ch?…

Pracovní list: pracovni-list.pdf

Vypracuj – podle možnosti buď vytiskni, nebo přepiš – příští týden přidám správné řešení. :)

Poznámka k pracovnímu listu: poslední cvičení ad a) písmenka na konci sloves doplňte, ale budeme si to ve škole vysvětlovat.


 

ANGLIČTINA

O p a k o v á n í

Zazpívej si s Mattem píseň „What Can You Do ?“ (Co umíš ?): https://www.y­outube.com/wat­ch?…

Lesson 12

 1. Učebnice s. 50, přepiš do sešitu „Fact file“, nadpis: „Popular sports and games…“ a text doplň pěkným obrázkem.
 2. Doprostřed sešitu napiš velkým písmem „I CAN“ a kolem něj anglicky napiš všechno, co umíš (číst, psát, zpívat, jezdit na kole, hrát fotbal, běhat, bruslit…). Používej pouze slovesa.
 

Workbook

74/6 – udělej řetěz: podle vzoru napiš na řádek nejprve, co postava umí (umí to, co postava před ní neumí) a pak co neumí (škrtnutý obrázek).

74/7 – sloveso „can“ neznamená jen „umět“, ale i moct: podle vzoru tvoř otázky a zeptej se mamky, jestli můžeš – její odpověď napiš za otázku. Tvoření otázky je snadné, vždy začni „Can I…“ a pak opiš předepsané výrazy (a otazník).

75/9 – doplň zkratku státu, kde se sport hraje. Nejprve si ale přečti a prohlédni „Fact file“ (viz výše).

75/10 – přelož…jako obvykle: s pomocí učebnice, pracovního sešitu či grammar. ;)

A na závěr si trochu zasportuj s Hurvínkem: https://www.y­outube.com/wat­ch?…


 

INFORMATIKA

 1. V aplikaci Wordpad vytvoř novým dokument (název Bylo nás pět) a přepiš do něj úryvek z knihy Karla Poláčka. Velikost a typ písma si zvol sám/a. Větším písmem vytvoř nad textem nadpis „Karel Poláček: Bylo nás pět“. Pozor, v textu je úmyslně 10 pravopisných chyb – oprav je a slova s chybou zvýrazni barevně a tučně. bylo-nas-5.pdf
 
 1. V aplikaci Malování se pokus nakreslit dům na základě popisu obsaženém v textu. Obrázek poté vlož do dokumentu „Bylo nás pět“ pod opravený text. Postup: vytvoř obrázek, obtáhni ho pomocí nástroje Vybrat, pravým tlačítkem myši vyvolej nabídku, vyber Kopírovat, pak přejdi k dokumentu, vytvoř klávesou Enter pod textem aspoň jeden volný řádek, pak klikni na místo, kam chceš obrázek vložit (pozor na to, kde ti bliká kurzor), vyvolej nabídku a vyber vložit. Ulož a pošli mi na e-mail. :)


 
 
 
 
 

Týden od 18. 5. do 22. 5.

ČTENÍ

Přečíst text „Evička“ na s. 132–134 a vypracovat do sešitu úkoly. Úryvek se odehrává v dětském domově. Tam žijí malé i velké děti, které přišly o rodiče, nebo o které se rodiče nemohou či nechtějí starat. V kojeneckém ústavu a v domově pro děti do tří let žijí ty úplně nejmenší. Některým se podaří dostat se do adoptivní nebo pěstounské péče, a tak získat nové, byť nevlastní rodiče – jiní v tzv. „děcáku“ prožijí celé dětství. Život bez rodičů a bez soukromí (děti bydlí v malých skupinkách) není žádný med, zkuste si představit, jaké by to bylo vyrůstat bez mámy a táty…

 1. vypiš všechny postavy, které v úryvku vystupují a mají jméno:
 2. proč se Evička chovala k Fandovi jinak, než k ostatním dětem ?
 3. jak chtěl primář Evičce pomoct ?
 4. nakresli stejné zvíře, jaké kreslil Evičce Fanda:
 5. úryvek je z knihy Markéty Zinnerové Indiáni z větrova. Kniha byla úspěšně zfilmována, zde se můžeš podívat na celý film: https://www.y­outube.com/wat­ch?…

 

VLASTIVĚDA

Přečíst novou látku s. 30–31 (včetně zajímavostí) a vypracovat úkoly:

 1. přepiš si do sešitu stručný zápis: strojni-vyroba.pdf
 2. zjisti si, co znamenají pojmy: průmysl, hutnictví, surovina

[Práce s učebnicí – úkoly 3+4]

 1. Vyber z nápovědy správné výrazy a doplň je do vět (do sešitu stačí napsat doplněné výrazy, tak jak jdou za sebou):

Nejznámější český strojírenský podnik založil ..... v .....

Ve městě ..... se vyráběly první motocykly v našich našich zemích.

Vynález obloukové lampy je spojen s ejménem .....

První český automobil se jmenoval ..... a byl vyroben ve městě .....

První elektrifikovaná železnice vedla z ..... do .....

Nápověda: Praha, České Budějovice, Bychyně, František Křižík, Brno, Präsident, Kladno, Mladá Boleslav, Císař, Emil Škoda, Plzeň, Kořivnice, Tábor.

 1. Vylušti přesmyčky a získané názvy průmyslových odvětví zapiš do sešitu:

STVÍ-STRO-JÍ-REN

MIE-CHE

TRA-PO-NÁŘ-VI-STVÍ

NIC-HUT-TVÍ

 

[video na závěr]

 1. v tomto díle „Udatných dějin“ se dozvíš víc o rozvoji vědy a techniky v českých zemích: https://www.y­outube.com/wat­ch?…

 

Milé děti, tak posílám pravděpodobně poslední úlohy na dálku, příští pondělí se už uvidíme osobně a vše znovu probereme a vysvětlíme – moc se na vás těším :) :) :) …Vaše paní ředitelka

 

MATEMATIKA

PS 3. díl: Geometrie  – s. 41, 42, 43.


 

ČESKÝ JAZYK

Opakování sloves

 1. Co jsou slovesa: https://pripra­vy.estranky.cz/…slo­vesa.html
 2. Procvičování mluvnických kategorii sloves: https://pripra­vy.estranky.cz/…/bas­ket.html
 3. Křížovka: http://skolic­ka6.sweb.cz/…HA­DANKA1.htm

 

INFORMATIKA

Operační systém Windows (bez ohledu na verzi) nabízí mnoho šikovných aplikací jako je Malování nebo Wordpad, které jsme už poznali a vyzkoušeli. Další užitečnou aplikací je Kalkulačka. Naleznete ji v hlavní nabídce Start → podnabídka Programy (nebo Všechny programy) → Příslušenství → Kalkulačka.

 1. Aplikaci můžete ovládat myší, nebo z klávesnice, pokud máte numerickou (nezapomeňte ji zapnout klávesou „NumLock“). Píšeme-li na klávesnici, tak pro výpočet výsledku používáme klávesu Enter. Všimněte si, jak se na počítači znázorňuje násobení a dělení (* a /).

Vysvětlivky některých tlačítek:

 • tlačítko „C“ vymaže vše, i probíhající výpočet
 • tlačítko „CE“ vymaže právě zadávané číslo, nikoli probíhající výpočet
 • tlačítko „Zpět“ (nebo obrácená šipka) vymaže pouze poslední zadaný znak
 • tlačítko „MS“ uloží číslo z displeje do paměti (nebo nahradí jiné číslo, které tam bylo před tím)
 • tlačítko „M+“ přičte číslo z displeje k číslu v paměti
 • tlačítko „MR“ zobrazí číslo z paměti na displeji, lze samozřejmě použít ve výpočtech pro zadání čísla
 • tlačítko „MC“ vymaže obsah paměti
 
 1. Pomocí kalkulačky vypočítej tyto příklady:

7.11.13 =

1111.1111 =

1:99 =

 
 1. Příklady i s výsledky zapište do aplikace Wordpad – název dokumentu, nadpis, velikost a typ písma nechám na vás.
 2. [dobrovolné] V aplikaci Malování nakresli kalkulačku. Úkoly můžete poslat na můj e-mail (uglydog@seznam­.cz), budu se těšit. :)

 

ANGLIČTINA

Lesson 13

Tato lekce je mj. o povoláních, podívej se tedy na 51. lekci Angličtiny s Hurvínkem – jmenuje se Čím kdo je ? a některá slovíčka by se ti mohla hodit: https://www.y­outube.com/wat­ch?…

Přečti si a pro sebe si zkus přeložit text „What´s your hobby ?“, poslech zde: whats-your-hobby.mp3

Nauč se používat frázi (ustálené významové spojení) „I want to be…“ pro vyjádření povolání, které bych chtěl v dospělosti vykonávat. Zapiš si frázi do sešitu a místo teček doplň název povolání, které by tě bavilo (s. 53, nebo pátrej ve slovníku).

Zapiš si a nauč se nová slovíčka, poslech zde: vocabulary-l-13.mp3

 

Workbook

Opakování přítomného času prostého ( 79/4) a průběhového (79/5), postupuj podle zadání a vzoru:

79/4 – zapiš větou, co postavy dělávají ve svém volném čase

79/5 – zapiš, co dělají právě teď ve svém volném čase

Nápověda: ve všech větách jde o 3. osobu čísla jedn., pokud nevíš správný tvar, hledej v Grammar nebo v učebnici.

83/12 – čím chce on/ ona být – spoj větu s obrázkem