4. ročník

Týden od 16. 3. do 22. 3.

ČTENÍ

Čítanka s. 97, 98 – „Pověst o pražském Golemovi“

Přečíst a do sešitu (nebo do sešitu ČJ) vypracovat úkoly:

 1. Odpovědět na otázky:
 • z čeho byl Golem vyroben?
 • komu sloužil ?
 • jak byl vysoký, když vyrostl?
 • proč jednu sobotu začal ničit dům?
 • kam Golema schovali?
 1. Zjistit, co znamená:
 • synagoga
 • rabín
 1. Nakreslit, jak si představuješ Golema.

Čítanka s. 99 – „O škole“

 1. Přečíst a do sešitu odpovědět:
 • jaké děti mohly chodit do školy?
 • jaké druhy škol byly?
 • co se děti učili na nižším a co na vyšším stupni ?
 1. Zamyslet se a do sešitu napsat krátkou úvahu:

Jaký význam má povinná školní docházka?


VLASTIVĚDA

Učebnice s. 10, 11

 1. Přečíst a na základě výkladu odpovědět na otázky:
 • jak se lišil život lidí ve městě od života na vesnici (život poddaných)?
 • jak žila šlechta ?
 1. Vymyslet a do sešitu nakreslit jednoduché znaky, které

by se hodily na vývěsní štíty u krámků s těmito řemesly:

švec, řezník, krejčí, kovář, bednář, kloboučník, dráteník

 1. Obkreslit do sešitu a vyřešit tajenku (viz odkaz v pdf)

tajenka-converted.pdf


ANGLIČTINA

Učebnice s. 46

Opsat do sešitu (Grammar) růžový rámeček s osobními a přivlastňovacími zájmeny.

Učebnice s. 48

Opsat do sešitu píseň „How old are you?“ a doplnit svůj věk. Píseň se naučit zpaměti.

Pracovní sešit s. 57

 1. Úkol 12 – Čí jsou to dárky?

Vyřeš, komu co patří, a dle vzoru napiš: kdo je to, kolík jí/jemu je let, co je to za věc a koho je. Nezapomeň – přivlastňujeme tak, že za jméno napíšeme „´s“.

 1. Úkol 13 – přelož s pomocí učebnice a pracovního sešitu

PRŮBĚŽNĚ PROCVIČOVAT SLOVÍČKA VČETNĚ ČÍSLOVEK A ZÁJMEN A TAKÉ ČASOVÁNÍ SLOVESA BÝT!


ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit s. 31/2, s. 32, s. 37.


MATEMATIKA

Pracovní sešit s. 45/1, 4, 5, s. 46/3, 4. 
 
 
 
 

Týden od 23. 3. do 29. 3.

INFORMACE K ZADÁVANÝM ÚLOHÁM – SNAŽÍM SE ZATÍM NEDÁVAT NOVÉ UČIVO, VŠE BYSTE MĚLI ZVLÁDNOUT, POKUD BUDETE MÍT S NĚČÍM PROBLÉM, PIŠTE DOTAZY NA JAKÝKOLIV KONTAKT NA MĚ, KTERÝ MÁTE, ZADÁNÍ VYSVĚTLÍM. PRÁCI SI ROZVRHNĚTE POSTUPNĚ NA CELÝ TÝDEN, AŤ TOHO PAK NENÍ MOC :)

ČESKÝ JAZYK

PS s. 40, 41/2, s. 57.


MATEMATIKA

PS 2. díl: s. 58, 59, 60, 61.


PŘÍRODOVĚDA

Dočíst učivo o lidském těle, vše si ještě budeme společně opakovat.


ČTENÍ

Čítanka s. 102–104 – „Psohlavci“

 1. Přečíst a odpovědět:
 • proč si Chodové říkali Psohlavci?
 • jak se jmenoval předák Chodů, který schoval pergameny s privilegii (privilegium = právo)?
 • jak se nazývá oblíbený hudební nástroj Chodů?
 1. Zjistit a zapsat, co znamenají pojmy:

pergamen, výměnek, krucifix.

 1. Nakreslit znak, který Chodové měli na praporu.

ANGLIČTINA

Učebnice s. 49

 1. Přečíst a s pomocí nových slovíček (s.52) přeložit. Překlad prvního odstavce opsat do sešitu.

Stahuj poslech: whats-your-hobby.mp3

 1. True or False ?

Opsat věty a na základě textu „What´s your hobby?“ rozhodnout a napsat, zda je tvrzení pravdivé (True), nebo nepravdivé (False).

Učebnice s. 50

Do sešitu opsat časování slovesa „I have got“, s. 50 nahoře vlevo. Poslech: i-have-got.mp3

Učebnice s. 51

Do sešitu opsat číslovky 10–100.

Učebnice s. 52

Opiš a nauč se nová slovíčka. Poslech: new-vocabulary-l11.mp3

Pracovní sešit

58/1 – přepis.

61/8 – odpovídej HAVE/HAVEN´T podle znaménka za otázkou – pozor na zájmena, přemýšlej, kdo odpovídá.

62/9 – doplň tvary slovesa být (am/ are/ is) nebo sloveso mít (have) tak, aby věty dávaly smysl.


VLASTIVĚDA

Učebnice s. 12–13 – Život v barokní době

 1. Přečíst si novou látku a přepsat do sešitu zápis: baroko.rtf
 2. Prohlédnout si na internetu typické a významné barokní malby a stavby – sleduj typické znaky (viz zápis):

„Poslední soud, Vatikán“: https://www.ro­don.cz/…e-kapli-1403

„Sloup nejsvětější trojice, Olomouc“: https://www.ol4y­ou.cz/…jsi-trojice/

„Chrám sv. Mikuláše, Praha“: http://www.pra­guecityline.cz/…-male-strane

 1. Opakování stavebních slohů (vybranou část přepiš do sešitu): slohy.rtf

Další úkoly k látce:

 1. Vylušti přesmyčky se známými poutními místy, vyluštěné názvy zapiš do sešitu a místa zkus najít a prohlédnout si na internetu:

TÝ-SVA-ČEK-KO-PE TÁ-HO-RA-SVA STÝN-HO LE-NÁ-RA-HO-ZE

 1. Do sešitu přepiš letopočty, které spadají do období baroko v českých zemích:

1592, 1735, 1648, 1760, 1620 
 
 
 
 

Týden od 30. 3. do 5.4. 2020

VLASTIVĚDA

Učebnice s. 14, 15

 1. Přečti si novu látku a přepiš do sešitu zápis:

jan-amos-komensky.pdf

 1. Vyber správná slova z nápovědy (některá zbudou!), doplň je do vět a celý text přepiš do sešitu. Pracuj s učebnicí s. 15.

Nižší školy bývaly jen ve...... Tyto školy navštěvovaly děti ve věku...... Vyučování probíhalo...... Na venkovských školách vyučovali mnohdy i bývalí...... Učitelé si přivydělávali......

Nápověda: školní budově, větších obcích, vojáci, ve městech, hrou v karty, od 6 do 14 let, od 6 do 12 let, herci, hrou v kapelách a v kostelech, v bytě učitele nebo nebo v obecním domě.

 1. Z nabídky vyber a zapiš, ve kterých městech a státech působil J. A. Komenský:

Praha, Lešno, Itálie, Švědsko, Brno, Přerov, Nizozemí, Uherské Hradiště, Anglie, Uherský Brod, Uhry, Plzeň.

 1. Na serveru YouTube se podívej na další díl animovaného seriálu Dějiny udatného čs. národa: https://www.y­outube.com/wat­ch?…

Dozvíš se mj., že Komenský je autorem jedné novinky ve školství, kterou mají žáci velmi v oblibě – poznáš kterou?

 1. Zjisti a zapiš, na který den připadá svátek učitelů a proč je zrovna v tento den.

ČTENÍ

Čítanka s. 110 – „Jaro“

Přečíst povídání o jaru. Úkoly do sešitu:

 1. Vypsat z textu rostliny a zvířata.
 2. Na základě textu vlastními slovy charakterizovat zimu – co se děje v přírodě (počasí, zvířata, rostliny), zimní aktivity…
 3. Je text lyrický, nebo epický ? Odpovědět s pomocí slovníčku literárních pojmů (s. 189).
 

Čítanka s. 110 – „Hádanky“

Přečíst a přepsat hádanky do sešitu. Úkoly:

 1. Zkusit hádanky uhodnout.
 2. Znáš nějaké jiné hádanky? Napiš aspoň jednu.
 3. Vyber, co z nabízených možností platí pro hádanky:
 • rozvíjí naši představivost
 • nutí nás přemýšlet
 • působí na naše city
 • nutí nás být všímavý
 • vypráví zajímavý příběh

ČESKÝ JAZYK

 1. Online diktát – souhrnné opakování vyjmenovaných slov:

https://www.y­outube.com/wat­ch?…

 
 1. Mluvnické kategorie sloveS – osoba:

https://www.y­outube.com/wat­ch?…

 
 1. Pracovní sešit 4. díl s. 42, 43, 44/1, 45/2,3

MATEMATIKA

Pracovní sešit 3. díl – s. 3, s.4, s. 5/1, 2, 4.


ANGLIČTINA

L e s s o n 11

Na úvod si poslechni skladbu Counting to 100: https://www.y­outube.com/wat­ch?…

Grammar

 1. Zapiš slovem čísla: 23, 34, 13, 56, 68, 72, 85, 97, 100, 19, 61, 12.
 2. Zapiš číslicí: seventy-nine, forty-eight, fifteen, thirty-three, ninety-two, eighty-six, eleven.
 3. Spočítej a zapiš kolik máte doma židlí a dalšího nábytku určeného k sezení – „Chairs:“
 4. Spočítej a zapiš kolik máte doma žárovek (velkých i malých) – „Lights:“
 5. Spočítej a zapiš kolik máte doma zařízení, které se jsou na elektřinu – „Electric devices:“
 6. Zapiš překlad druhého odstavce textu „What´s your hobby?“ (učebnice s. 49).
 

Pracovní sešit

 1. 59/4 – doplň správný výraz: buď „a/an“ (jednotné číslo), nebo „some“ (množné číslo).
 2. 59/5 – doplň „some“ (několik) nebo „any“ (žádný). Vysvětlení: „some“ používáme pouze ve větě oznamovací kladné, „any“ používáme v záporu a v otázce.


 
 
 
 
 

Týden od 6. 4. do 12. 4.

VLASTIVĚDA

O s v í c e n s t v í

 1. Přečíst učebnici s. 17–18 a přepsat zápis do sešitu: osvicenstvi.pdf
 2. Zjistit si význam slov „tolerance“ a „reforma“, zopakuj si, co znamená slovo „robota“.
 3. S pomocí učebnice vyluštit křížovku – do sešitu stačí napsat znění tajenky:
krizovka-osvicenstvi.jpg
 1. Početní příklad na téma robota:

vypočítej kolik hodin roboty odpracoval 1 poddaný během 12 letních týdnů, když pracoval 3 dny v týdnu 8 hodin denně, kromě jednoho týdne v srpnu (žně), kdy pracoval každý den včetně soboty a neděle 12 hodin denně.

Zapiš postup a výsledek.


ČTENÍ

 1. Nastal čas pro druhý letošní zápis do čtenářského deníku.
 2. V návaznosti na Komenského zásady ve vzdělávání (viz látka minulé VL) vytvoř malý slabikář. Forma: 1 či více papírů A4 přehnout napůl, aby vznikla malá knížka. Obsah: jednoduché texty ke čtení, přepisu či opisu a jednoduché příklady (+ a – do 20). Aby byl slabikář poutavý, neměly by chybět drobné obrázky a hezké barevné písmo. Po skončení karantény můžeme věnovat prvňákům k procvičování.

ANGLIČTINA

O p a k o v á n í

 1. Přesmyčky – přeházej písmena tak, aby z nich vznikla anglická slova (11. lekce). Slova napiš do sešitu i s českých významem:

yman, radostpc, onic, obuta, panink, mastp, stricek, neddruh, gedab, malbu, osem, paanJ.

 1. „Old MacDonald Had a Farm“ – poslechni si píseň a vypiš anglicky názvy zvířat, které v ní zazní (u videa vypni titulky):

https://www.y­outube.com/wat­ch?…

Učebnice s. 52

 1. Přepsat píseň „Ten little Indian boys“. Píseň si poslechni třeba zde: https://www.y­outube.com/wat­ch?…
 2. Přeložit poslední řádek písně.
 3. Ve slovníku zjistit a zapsat, jaký další význam má slovo „Indian“ (víš proč?).

Pracovní sešit

58/2 – podle vzoru tvořit otázku s „have“ – všímej si (a uvědom), kde se používá výraz „any“.

63/11 – otázka na počet: dopiš, kolik máš věcí. Nauč se otázku „How many…have you got ?“ zpaměti.

63/12 – přeložit s pomocí učebnice a prac. sešitu.


ČESKÝ JAZYK

Jména obecná a vlastní – po shlédnutí videa PS s. 70/2, 3:

https://www.y­outube.com/wat­ch?…

Diktát: https://www.y­outube.com/wat­ch?…

Opakování koncovek podle vzorů (1.a 2. cvičení) – po vyplnění kliknout na kontrolu:

 1. http://rysava­.websnadno.cz/…proc­vic1.htm.

Určování vzorů – 2. pololetí, první 3 řádky (střední rod) + kontrola:

 1. http://www.ry­sava.websnadno­.cz/…y-jazyk.html.

MATEMATIKA

Strana 7.

Strana 8–9 – bez odhadů, jen výpočet kalkulačkou – pozor na závorky, počítáme jako první.

Strana 12 – celá.


PŘÍRODOVĚDA

Luštěnky – 2. pololetí od Člověk – součást přírody po Dýchací soustavu (včetně):

http://rysava­.websnadno.cz/…5roc­nik.html. 
 
 
 
 

Týden od 13. 4. do 17. 4.

Když máme ty Velikonoce a když za normálních okolností by ještě dobíhaly velikonoční prázdniny, tak jsem se rozhodl, že tento týden pojmu spíš odpočinkově a uvolněně. Plnění úkolů ponechávám zcela na vaší chuti a vůli.

ČTENÍ + VLASTIVĚDA

 1. Přečtěte si úryvek z knihy Chaloupka na vršku – velikonoční díl Jak se pomlázky ztratily. Předlohou knihy je stejnojmenný český animovaný seriál, který vypráví o životě na vesnici někdy koncem 19. století.
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg
 1. Všímejte si, jaké tradiční velikonoční zvyky lidé tehdy udržovali, a zamyslete se, co z nich zůstalo dodnes. Už víte, proč se mrskají zrovna děvčata ?
 2. Velikonoce jsou svátky křesťanské i pohanské oslavující vzkříšení (Krista/ jara):
 1. Jaké jsou podle vás jejich hlavní symboly ?
 2. Kolik dní se drží půst a proč ?
 3. Jak se nazývá lidová slavnost před začátkem půstu ?
 1. Dokážete doplnit ke dnům jejich přívlastky (tzv. Svatý neboli Pašijový týden):

K..... neděle Š...... středa Z..... čtvrtek V… pátek B… sobota

 1. Kdo zmíněnou knihu nevlastní a chce vědět, jak příběh dopadne, může se na tento díl podívat zde: https://www.y­outube.com/wat­ch?…

ANGLIČTINA

E a s t e r – l e s s o n

Velikonoce se slaví nejen u nás v Česku, ale po celém křesťanském světě. A jak to tedy vypadá ve Velké Británii ?

Rozhodně zapomeňte na pomlázku a barvení či zdobení vajíček. Nejoblíbenější kratochvílí je tzv. „Easter egg hunt“ – na zahradě nebo uvnitř domu se poschovávají čokoládová vajíčka všech možných velikostí a děti je následně hledají. Někdy hledají jen části hádanky, za jejíž vyřešení sladkou odměnu dostanou. Tento hon na vajíčka je především velkou společenskou událostí.

K další tradici, již se věnují děti zvláště ve škole, patří výroba tzv. „Easter bonnet“ – speciálního kloboučku z papíru či látky zdobeného velikonočními symboly. Děti s netradiční pokrývkou hlavy následně pořádají přehlídky – „parades“.

„Easter duck race“ – závody gumových kačenek, které se hodí z mostu do řeky, aby co nejrychleji dopluly do daného cíle. Výtěžek akce jde zpravidla na charitativní účely.

„Egg rolling“ – další závody, tentokrát v koulení natvrdo uvařených vajec (pokud možno po travnatém svahu). Tradice sahající do roku 1835 má v různých anglosaských zemích různou podobu, pravidelně jí holdují i v Bílém domě. Na této fotografii koulí se svým synkem bývalý prezident Barrack Obama:

 
obama.jpg

Pokud jde o velikonoční kuchyni, tak nejtradičnější pochoutkou je tzv. „Hot cross bun“ – kořeněná buchta s křížkem nahoře. Křížek odkazuje k ukřižování Ježíše Krista, koření zase k balzamování jeho těla před pohřbením. Buchty se plní rozinkami či jiným ovocem a jedí se na Velký pátek, neboť v tento den byl Kristus ukřižován.

 
hot-cross-buns.jpg
 

V o c a b u l a r y

Slovíčka k lekci zde: vocabulary.pdf

Výslovnost slovíček: vocabulary-vyslovnost.mp3

 

C r o s s w o r d

Tematická osmisměrka:

crossword.pdf


ČESKÝ JAZYK

http://www.ry­sava.websnadno­.cz/…y-jazyk.html (4. – 6. řádek – rod ženský)

Čj PS 2. díl: s. 44/2 – pozor! Slovo cvičení (TO cvičení = střední rod, vzor stavení) je podstatné jméno, ale slovo cvičit, cvičím… je sloveso.

Strana 45/1 (zvratná slovesa mají se anebo si) – česat se, zpívat si….

Strana 46/1.


MATEMATIKA

PS 3. díl: s. 6 – kdokoliv nebude rozumět, klidně napište, vysvětlím. Strana 13 – celá.


PŘÍRODOVĚDA

http://rysava­.websnadno.cz/…5roc­nik.html

Trávicí soustava po Člověk – kvíz. 
 
 
 
 

Týden od 20. 4. do 24. 4.

VLASTIVĚDA

I. Pro zopakování předchozí látky se podívej na 2 díly seriálu Dějiny udatného čs. národa:

 1. O významné školské reformě české královny Marie Terezie: https://www.y­outube.com/wat­ch?…
 2. O vládě a reformách oblíbeného „selského císaře“ Josefa II: https://www.y­outube.com/wat­ch?…
 

II. Přečíst novou látku „Život na vesnici (v 18. století)“. Do sešitu vypracovat úkoly:

 1. Venkovské obyvatelstvo – seřaď obyvatelstvo od nejmajetnějších po nejchudší:

bezzemek, žebrák, čeledín, sedlák, rolník.

 1. Práce na poli – dejte do správného pořadí činnosti, které rolník vykonával na poli od jara do podzimu:

sekání obilí srpem nebo kousou, mlácení cepy, orání pluhem, svážení obilí povozem do stodol, ruční setí obilí.

 1. Porozumění textu – odpověz (otázky nemusíš přepisovat, stačí písmeno a odpověď):
 1. Z čeho žili žebráci?
 2. Co bylo nejčatějším pokrmem rolníků?
 3. Co nosili na hlavě lidé vyšších vrstev (v 18. století)?
 4. U jaké činnosti se setkávaly ženy v zimě?
 5. Kdo v Čechách zrušil nevolnictví?
 6. [Pouze 5. ročník, 4. dobrovolně] Jaký systém obdělávání půdy tradičně udržovaly rolníci?
 1. Nakresli a popiš venkovskou světnici (kuchyni), aby v ní bylo vidět toto:

pec, lavice, stůl, postel, truhla, pověšený křížek.


 

ČTENÍ

Přečíst příběh Oldřicha Sirovátky „Milosrdenství“ (s. 105–106), do sešitu vypracovat úkoly:

 1. Popiš obrázek na s. 105 (postavy a jejich vzhled, co se tam děje, popř. kde se to děje).
 2. Zamysli se nad tím, proč vesničané zraněnému vojákovi pomohli (měli jinou možnost?).
 3. Zjisti si, co znamená slovo „milosrdenství“.
 4. Příběh se odehrál během tzv. Bitvy u Slavkova, jedné z nejvýznamějších bitev na našem území, podívej se na rekonstrukci bitvy (= opětovné provedení, napodobení) např. zde: https://www.y­outube.com/wat­ch?…

Vysvětlení některých výrazů a slovních obratů V textu:

vřava = hluk, zmatek

lajtnant = poručík (vojenská hodnost, slovo přejato z němčiny

felčar = ranhojič, ošetřovatel, nevystudovaný lékař

kyrysníci = vojáci na koni chránění brněním na hrudi a helmou

oficír = důstojník, voják vysoké hodnosti (zastaralý výraz)

„až do pátého kolena“ = až do páté generace potomků


 

ANGLIČTINA

O p a k o v á n í

Odpověz na otázky, odpovědi zapiš do sešitu (celou větou, čísla slovem). Nadpis: '„How many?“.

Vzor: How many fingers have you got? – I have got ten fingers.

 1. How many legs have spiders got?
 2. How many wings have penguins got? (wing = křídlo)
 3. How many planets have Solar system got? (Solar system = Sluneční soustava)
 4. How many moons have Earth got? (moon = měsíc, Earth = Země)
 5. How many stings have bees got? (sting = žihadlo, bee = včela)
 6. How many horns have unicorns have? (horn = roh, unicorn = jednorožec)
 

L e s s on 12

Už umíme vyjádřit sloveso „have“ v 1. a 2. osobě čísla jednotného a v množném čísle, nyní se ho naučíme používat ve 3. osobě čísla jednotného, ve které ma tvar „has“.

Grammar

 1. Do sešitu opiš časování slovesa „he/ she has got“ (učebnice s. 54 dole) – jen věty v tabulkách a stačí nezkrácené tvary.
 2. Učebnice s. 55/ 4 – vyřeš a do sešitu zapiš jaké má kdo zvířátko. Nadpis „Who has got a pet?

Vzor: Mary has got a hamster. Paul has got …

 1. Pets in Great Britain“ (učebnice s. 56) – přečti si text a do sešitu ho přelož, poslech stahuj zde: pets-in-gb.mp3
 

Pracovní sešit

64/3 – označ správnou větu z dvojice (všímej si osoby a čísla).

65/5 – podle vzoru doplň správný tvar slovesa „have“ v záporu, použij zkrácený tvar.

66/7 – nakresli pro zvířátka vhodný domeček.

67/8 – v osmisměrce najdi tři názvy zvířat.

67/9 – podle vzoru napiš co je pro jednotlivá zvířata typické (co mají).

69/13 – křížovka s názvy zvířat (viz New vocabulary, učebnice s. 56)

 

New vocabulary – zapiš si do slovníčku nová slovíčka (názvy zvířat nemusíš), výslovnost stahuj zde: new-vocabulary-l12.mp3


 

ČESKÝ JAZYK

Infinitiv

https://www.y­outube.com/wat­ch?…

PS 2. díl 46/2, 47/1, 2.

Charles Chaplin – podívej se na grotesky :) :

https://www.y­outube.com/wat­ch?…

https://www.y­outube.com/wat­ch?…

https://www.y­outube.com/wat­ch?…

Opakování podstatnch jmen rodu mužského:

http://www.ry­sava.websnadno­.cz/…y-jazyk.html (7. – 9. řádek – rod mužský)


 

MATEMATIKA (cokoliv budete potřebovat vysvětlit, pište :) )

PS 3. díl:

Jednotky hmotnosti s. 10,11.

https://www.y­outube.com/wat­ch?…

https://www.y­outube.com/wat­ch?…

https://www.y­outube.com/wat­ch?…

Procvičení:

http://rysava­.websnadno.cz/…ot­nosti1.htm


 

PŘÍRODOVĚDA  – pro tento týden není zadaná práce. 
 
 
 
 

Týden od 27. 4. do 1. 5.

ČTENÍ

 1. Přečíst s. 112 „Jarní pranostiky“:
 1. Ze slovníčku literárních pojmů (s. 189) si do sešitu přepiš pojem „Pranostika“.
 2. Vyber si z textu tři pranostiky, přepiš je a nakresli ke každé malý obrázek.
 3. Zeptej se rodičů či prarodičů, zda jsou pranostiky užitečné i dnes.
 
 1. Přečíst s. 118–119 „Jak jsme pálili čarodějnice“ od Josefa Lady:
 1. Napiš, jaké 3 věci kluci potřebovali pro obřad pálení čarodějnic.
 2. Josef Lada se narodil 17. prosince 1887 a zemřel 14. prosince 1957, napiš kolika let se dožil a ve kterém století (stoletích) žil.
 3. Metání zapálených košťat je jen jedním ze zvyků, dalším je výroba a pálení čarodějnice. Nakresli nějakou pěkně ošklivou čarodějnici do sešitu a vymysli pro ni odpovídající jméno.
 4. Pokud máš zájem dozvědět se o tomto starobylém zvyku něco víc, čti např. zde: http://pres.up­media.cz/…i-carodejnic
 5. Postava čarodějnice je oblíbená hlavně v pohádkách, poněkud netradiční pohled na ni nabízí japonský animovaný film (tzv. anime) Doručovací služba čarodějky Kiki. Info: https://www.csfd­.cz/…iki/preh­led/ Film lze stáhnout např. ze serveru uloz.to.

 

VLASTIVĚDA

Přečíst novou látku (s. 22–23) a vypracovat úkoly do sešitu:

 1. Přepsat zápis. vznik-manufaktur-a-tovaren-krizovka.pdf
 2. Obkreslit a vyřešit křížovku (viz obrázek se zápisem).
 3. K vynálezům přiřaď českého vynálezce:

Parní stroj:

Parní automobil:

Lodní šroub:

Ruchadlo:

 1. Rozlušti přesmyčky a zapiš, čím se oralo před vynálezem ruchadla:

hlupem –

drálem –

káhem –

 1. Matematický úkol: 1 švec ušije za den 3 páry bot, zatímco poddaní v manufaktuře jich denně vyrobí 8× více, a v továrně jich dělníci vyrobí dokonce 5× více než v manufaktuře. Vypočítej:
 1. kolik párů bot se vyrobí v továrně,
 2. kolik by na takový počet bylo potřeba ševců.

 

ČESKÝ JAZYK

30. 4. je pálení čarodějnic, bude jiné, než předešlé roky, tak aspoň si ten den připomeneme… Pohádka o čarodějce, podívejte se na celý film, budou z toho potom zadány další úkoly :)
https://www.y­outube.com/wat­ch?…

Napište na papír, co byste všechno chtěli udělat a vykouzlit, kdybyste byli čarodějkou (čarodějem). Napsat aspoň 15 vět.


 

MATEMATIKA

PS 3. díl: s. 14, 15.

Cokoliv budete potřebovat vysvětlit, pište. :)


 

PŘÍRODOVĚDA

http://www.ry­sava.websnadno­.cz/…5rocnik.html

2. pololetí – poslední 3 řádky.


 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Poslechněte si trochu skvělého mluveného slova a pak vesele zpívejte!…já zpívám taky a už se těším, až budeme společně zpívat, že to bude slyšet až do Vyškova :) https://www.y­outube.com/wat­ch?…

Není nutno, není nutno,

Aby bylo přímo veselo,

Hlavně nesmí býti smutno,

Natož aby se brečelo.

 

Chceš-li, trap se, že ti v kapse

Zlaté mince nechřestí,

Nemít žádné kamarády,

Tomu já říkám neštěstí.

 

Nemít prachy – nevadí,

Nemít srdce – vadí,

Zažít krachy – nevadí,

Zažít nudu – jó to vadí, to vadí.

 

Není nutno, není nutno,

Aby bylo přímo veselo,

Hlavně nesmí býti smutno,

Natož aby se brečelo.

 

Není nutno, není nutno,

Aby bylo přímo veselo,

Hlavně nesmí býti smutno,

Natož aby se brečelo.

 

https://www.y­outube.com/wat­ch?… – jaký slovní druh se opakoval v refrénu ? :)

https://www.y­outube.com/wat­ch?… Jak se jmenují autoři všech písní ? (Zároveň je zpívají …)


 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

https://www.y­outube.com/wat­ch?… zkuste to také :)

Nakresli čarodějku, kouzla a cokoliv na toto téma, formát papíru a techniku si vyber sám/sama.

 

DEJTE SI ZÁLEŽET, PO UKONČENÍ KARANTÉNY A NÁVRATU DO ŠKOLY BUDETE OBRÁZEK – STEJNĚ JAKO TEXT O ČARODĚJCE (ÚKOL Z ČJ) A DALŠÍ ÚKOLY – ODEVZDÁVAT. :)


 

ANGLIČTINA

O p a k o v á n í

 1. Zazpívejte si s Mattem písničku o divokých zvířatech „What Do You See?“ (Co vidíš?): https://www.y­outube.com/wat­ch?…
 1. Vyřeš a do sešitu zapiš přesmyčky ukrývající zvířata (lesson 12):

god, masther, raport, narcya, rulett, bbrita.

 1. Do sešitu přelož věty:
 1. Mám doma dikobraza a dva mravenečníky.
 2. Můj kamarád má doma starého tapíra.

(Nebudeš-li znát slovíčka těchto zvířat, použij slovník.)

 

Lesson 12

 1. Přečíst a pro sebe si přeložit úvodní text „My pet“ (učebnice s .53), poslech stahuj zde: my-pet.mp3
 2. Who is who – do sešitu obkresli tabulku pod textem a vyplň ji podle vzoru – jméno dítěte (name), jaké má zvíře (animal), jakou má barvu (colour) a vlastnost (notes).
 3. Učebnice s. 55 – do sešitu obkresli obrázek psa i s popisky (části jeho těla), nadpis „Dog“.
 

Pracovní sešit

64/2 – „Napiš to samé o Kate.“ Věty vlevo přepiš ve 3. os. č. jednotného. Piš podle vzoru, na konci za čárkou má být výraz „too“ (= také). Pozor na správný tvar slovesa „have got“ – viz vzorová věta, nebo Grammar.

65/4 [dobrovolně] – „zeptej se kamarádů, jakého mají domácího mazlíčka“ – pokud se ti podaří přes mobil nebo internet kontaktovat kamarády (nebo je tak dobře znáš), můžeš podle vzoru doplnit tabulku – jméno kamaráda (name) a jaké má doma zvíře (pet).

66/6 – nakresli a popiš svého domácího mazlíčka. Jako vzor můžeš využít úvodní text „My pet“.

 

MÁTE-LI ZÁJEM A MOŽNOST, ZAŠLETE VYFOCENÉ ÚKOLY, KTERÉ CHCETE ZKONTROLOVAT, OPRAVIT ČI VYSVĚTLIT, NA MŮJ E-MAIL. NIKOHO NENUTÍM, ALE ÚKOLŮ PŘIBÝVÁ A ZPĚTNÁ VAZBA JE DŮLEŽITÁ PRO VÁS I PRO MĚ.


 
 
 
 
 

Týden od 4. 5. do 8. 5.

ČTENÍ

 1. Přečíst s. 121 „O májovém deštíčku“, neopisovat, jen úkoly:
 1. napsat do sešitu pod nadpis (název textu) počet veršů v básni,
 2. vypsat všechny rýmy v básni,
 3. vypsat z básně pranostiku o májovém deštíčku.
 
 1. Přepiš do sešitu úryvek z básně K. H. Máchy „Máj“ + úkoly. Seznam se s jednou z nejznámějších a nejvýznamnějších českých básní, která byla přeložena do mnoha světových jazyků. maj.pdf
 1. je úryvek poezie lyrická, nebo epická ?
 2. slovo „máj“ označuje jeden měsíc v roce – který ? Víš, jak se tento měsíc nazývá anglicky ?
 3. poslechni si zhudebněnou verzi úryvku od české rockové skupiny Support Lesbiens: https://www.y­outube.com/wat­ch?…

 

VLASTIVĚDA

Přečíst novou látku v učebnici s. 25–27, přepsat do sešitu zápis: ceske-narodni-obrozeni.pdf

Úkoly:

 1. pod zápis se pokus obkreslit mapku R-U monarchie:
mapka.jpg
 1. obkresli graf národnostního složení v R-U monarchii ze s. 25 (i s popisky a barevně)
 2. do kterého sloupce grafu spadáme my Češi ?
 3. poslechni si českou hymnu a zapiš do sešitu její text (jen česky): https://www.y­outube.com/wat­ch?…
 4. podívej se na další díly seriálu o české minulosti:

 

ANGLIČTINA

O p a k o v á n í

 1. Podívej se na pořad Angličtina s Hurvínkem, díl Domácí mazlíčcci:

https://www.ces­katelevize.cz/…5421579­10006

 1. Přivlastňovací pád – chceme-li vyjádřit, že někomu něco patří, přidáme za jméno či název osoby koncovku „-´s“. It´s Peter´s ba­ll. (To je Petrův míč).

Úkol: Vymysli nějakou věc, která dané osobě patří a věty přepiš do sešitu (nezapomeň na koncovku), nadpis Přivlastňovací pád:

It´s father…

It´s mother…

It´s Grandma…

It´s Grandpa…

 

L e s s o n 1 2

Little Pussy (učebnice s. 56)

 1. přečti si básničku (poslech stahuj zde: little-pussy.mp3) a přepiš ji do sešitu.
 2. [Dobrovolně:] pokus se básničku přeložit, nová slovíčka zde:

warm – teplý, hřejivý

if – když

hurt – ublížit

She´ll do me no harm – Ona mi neublíží

I´ll not pull – Nebudu tahat

drive away – odhánět

but – ale

gently – laskavě, hezky

 

Pracovní sešit

68/10 – Čí je to ? Zjisti komu co patří, pak napiš celou větou (jméno v přivlastňovacím pádu zvýrazni barevně či podtržením).

68/11 – Zapamatuj si ! Nepleť si „Whose“ (tázací výraz „čí ?“) a „Who´s“ (zkrácený tvar pro „Who is…?“ = „Kdo je…?“). Látku si procvič v následujícím ú­kolu:

69/12 – doplň správný výraz, aby věty dávaly smysl (viz 68/11).

69/14 – přelož s pomocí učebnice, pracovního sešitu nebo sešitu Grammar.


 

ČESKÝ JAZYK

ČJ PS 51/1, 2…s.53,68/1…s. 75/1.


 

MATEMATIKA

PS 3.díl…s.32 celá; najdi na internetu, zda od roku 2007 vyrostly jiné výškové budovy a zda pořadí podle výšky stále platí. :)

Strana 33, 34 – celé strany. 
 
 
 
 

Týden od 11. 5. do 15. 5.

Nezapomněli jste ? Druhou květnovou neděli slaví svátek všechny mámy a maminky – jistě si to zaslouží, o tom nemůže být sporu. Následující dva texty se k tématu přímo vyslovují:

 1. Přečti si báseň s. 120 „První dopis mamince“ a převeď její děj do psaného příběhu (rozsah: min. půl strany, max. jedna strana sešitu).
 
 1. Přečti si text s. 120–121 „Den matek“ a odpověz na otázky:
 1. ve kterém starověkém státě se konaly první oslavy na počest matky (boha Dia) ?
 2. z kterého století pochází první zmínka o anglickém svátku " Mothering Sunday" ?
 3. ve které zemi vznikla tradice slavit Den matek druhou neděli v květnu ?
 4. od kdy se svátek slaví u nás a kdo se o to zasloužil ?
 
 1. Nakresli do sešitu velké srdce a napiš do něj, co bys přál své mamince. :)

 

VLASTIVĚDA

Přečíst v učebnici novou látku s. 28–29 (včetně zajímavostí), do sešitu opsat krátký zápis:

revolucni-rok-1848.pdf

 1. Pro lepší pochopení látky se podívej na Revoluce 1848 v Udatných dějinách čs. národa: https://www.y­outube.com/wat­ch?…
 2. Pokud jsi nepochopil přímo z výkladu, zjisti si, co znamenají pojmy: občan, cenzura, ústava, barikáda.
 3. S pomocí nápovědy doplň chybějící výrazy (do sešitu stačí napsat doplněné výrazy, tak jak jdou za sebou): dopln.pdf
 4. Vyřeš křížovku, do sešitu stačí přepsat větu: „Jediným úspěchem revoluce v roce 1848 v Rakousku, a tím také v českých zemích, bylo .....“ (dokončení v tajence):
krizovka-s-tajenkou.jpg

 

ČESKÝ JAZYK

NEŽ ZAČNETE VYPRACOVÁVAT CVIČENÍ V PS, PROSÍM, PUSŤTE SI VIDEO. PRO 4. ROČNÍK JE JEN PRVNÍ POLOVINA: https://www.y­outube.com/wat­ch?…

ČJ PS

49/1,2,3…50/1,3

Poznámka k časování k cv. 1 – např. infinitiv „cvičit“:

(já) cvičím

(ty) cvičíš

(on, ona ono) cvičí

(my) cvičíme

(vy) cvičíte

(oni, ony, ona) cvičí

MŮŽETE PSÁT BEZ ZÁJMEN, KTERÁ JSOU V ZÁVORCE.

 

52/1…a naposled udělat 48/1.


 

MATEMATIKA

PS 3. díl…s.35 celá.


 

ANGLIČTINA

O p a k o v á n í

 1. Prohlédni si video „Čí je to štěně ?“ a zopakuj si přivlastňovací zájmena a použití tázacího zájmena „čí“ („whose“): https://www.y­outube.com/wat­ch?…
 2. Rozděl sešit na tři sloupce a rozděl do nich výrazy, aby byly v 1. sloupci části těla, které má jen člověk, ve 2. sloupci části těla, které má jen pes a ve 3. sloupci části těla, které mají oba:

ears, toes, fur, fingers, a tail, hair, shoulders, paws, teeth, legs, hands, eyes, a head.

 

Lesson 13

 1. Přečíst text „In the bedroom“ na s. 5, poslech zde: in-the-bedroom.mp3
 2. Do sešitu odpovědět na otázky pod textem (otázky psát netřeba):
 3. Prohlédni si v učebnici obrázek 58/1 a do sešitu odpověz na otázky a-c:

VZOR: Where is the monkey ? (na polici) The monkey is on the shelf.

 1. Where is the doll ? (v kočárku) ................
 2. Where is the boat ? (na polici) .................
 3. Where is the car ? (vedle míče) ...............
 1. Zapiš si do slovníčku a nauč se nová slovíčka na s. 60, výslovnost zde: vocabulary-l13.mp3
 

Workbook

70/2 – podle vzoru převeď věty do záporu (pozor na osobu, sleduj osobní zájmena).

70/3 – ze tří možných vyber jen jednu správnou větu (sleduj „have/has“).

71/4 – z nabídnutých výrazů slož větu tak, aby dávala smysl. 
 
 
 
 

Týden od 18. 5. do 22. 5.

ČTENÍ

Přečíst text „Evička“ na s. 132–134 a vypracovat do sešitu úkoly. Úryvek se odehrává v dětském domově. Tam žijí malé i velké děti, které přišly o rodiče, nebo o které se rodiče nemohou či nechtějí starat. V kojeneckém ústavu a v domově pro děti do tří let žijí ty úplně nejmenší. Některým se podaří dostat se do adoptivní nebo pěstounské péče, a tak získat nové, byť nevlastní rodiče – jiní v tzv. „děcáku“ prožijí celé dětství. Život bez rodičů a bez soukromí (děti bydlí v malých skupinkách) není žádný med, zkuste si představit, jaké by to bylo vyrůstat bez mámy a táty…

 1. vypiš všechny postavy, které v úryvku vystupují a mají jméno:
 2. proč se Evička chovala k Fandovi jinak, než k ostatním dětem ?
 3. jak chtěl primář Evičce pomoct ?
 4. nakresli stejné zvíře, jaké kreslil Evičce Fanda:
 5. úryvek je z knihy Markéty Zinnerové Indiáni z větrova. Kniha byla úspěšně zfilmována, zde se můžeš podívat na celý film: https://www.y­outube.com/wat­ch?…

VLASTIVĚDA

Přečíst novou látku s. 30–31 (včetně zajímavostí) a vypracovat úkoly:

 1. přepiš si do sešitu stručný zápis: strojni-vyroba.pdf
 2. zjisti si, co znamenají pojmy: průmysl, hutnictví, surovina

[Práce s učebnicí – úkoly 3+4]

 1. Vyber z nápovědy správné výrazy a doplň je do vět (do sešitu stačí napsat doplněné výrazy, tak jak jdou za sebou):

Nejznámější český strojírenský podnik založil ..... v .....

Ve městě ..... se vyráběly první motocykly v našich našich zemích.

Vynález obloukové lampy je spojen s ejménem .....

První český automobil se jmenoval ..... a byl vyroben ve městě .....

První elektrifikovaná železnice vedla z ..... do .....

Nápověda: Praha, České Budějovice, Bychyně, František Křižík, Brno, Präsident, Kladno, Mladá Boleslav, Císař, Emil Škoda, Plzeň, Kořivnice, Tábor.

 1. Vylušti přesmyčky a získané názvy průmyslových odvětví zapiš do sešitu:

STVÍ-STRO-JÍ-REN

MIE-CHE

TRA-PO-NÁŘ-VI-STVÍ

NIC-HUT-TVÍ

 

[video na závěr]

 1. v tomto díle „Udatných dějin“ se dozvíš víc o rozvoji vědy a techniky v českých zemích: https://www.y­outube.com/wat­ch?…

 

Milé děti, tak posílám pravděpodobně poslední úlohy na dálku, příští pondělí se už uvidíme osobně a vše znovu probereme a vysvětlíme – moc se na vás těším :) :) :) …Vaše paní ředitelka

 

ČESKÝ JAZYK

slovesa-4rocnik.pdf

reseni-sloves.pdf


 

MATEMATIKA

m-4r.pdf


 

ANGLIČTINA

Opakování

 1. Slovní kopaná – vymysli co nejdelší řadu anglických slov (z vlastní slovní zásoby, ne ze slovníku), aby každé slovo začínalo na hlásku (písmeno), kterým končí předchozí slovo. První dvě slova vymyslím sám: family – your – r
 2. Podívej se na 9. lekci Angličtiny s Hurvínkem – jmenuje se Hračky a některá slovíčka by se ti mohla hodit: https://www.y­outube.com/wat­ch?…
 

Lesson 13

Učebnice s. 59/4 – „What toys can you see ?“ (Jaké hračky vidíš ?): napiš do sešitu větu „I can see a doll…“ a místo teček doplň, jaké hračky vidíš na obrázku – pozor, piš pouze názvy hraček (ty nejsou v obrázku uvedené), ne nábytku apod.

 

Workbook

72/6 – odpověz na otázky podle vzoru – pozor na správné osobní zájmeno a tvar slovesa (have/ has).

72/7 – zjisti a zapiš, čí co je, postupuj opět podle předepsaného vzoru.

73/8 – prohlédni si obrázky a zapiš, co daná osoba (vyjádřená zájmenem, nebo jménem) má a co naopak nemá. Používej odporovací spojku „but“ (= ale) a pozor na 3. osobu č. jedn. (musí být has, hasn´t).

74/10 – podívej se a zjisti, na jaké místě jsou hračky označené číslem – používej předložky:

on (= na)

under (= pod)

next to (= vedle)

in front of (= před)

behind (= za)

Vzor: „1. The bike is behind the dog.“ (Kolo je za pejskem.)

74/11 – překlad. Pozor – poslední větu nepřekládat, jde o přítomný čas průběhový, ten budeme probírat až v příštím roce, ta věta je tam omylem).

 

Na závěr se podívej na jeden díl Prasátka Peppy v angličtině – pro lepší porozumění si můžeš zapnout i anglické titulky. Ještě sice neznáte všechny v seriálu obsažené slovesné tvary a slovíčka, ale i tak se lze něco přiučit: https://www.y­outube.com/wat­ch?…