Výuka nového předmětu

1.09.2009 - Tomáš Havlíček

První letošní změnou, o které vás chceme informovat, je zahájení výuky nového předmětu – „Práce na počítači“. Výuka se bude týkat žáků 3., 4. a 5. ročníku. Podle nových směrnic ministerstva školství je důležité vzdělávat žáky v této oblasti už v raném školním věku. V souladu s ministerstvem jsme toho názoru, že je potřeba uvést děti do tajů výpočetní techniky pokud možno co nejdříve, abychom je mohli včas připravit na všechny možné záludnosti a naučili je používat PC účinně a ve vhodné míře.

Žáci by ve výstupu (na konci 5. ročníku) mj. měli být schopni obstojně ovládat základní programy (Word, Excel, obrázkový editor aj.), používat internet (vyhledávání informací, komunikace prostřednictvím e-mailu) a vědět, z čeho se počítač skládá. Budeme se také snažit propojit Práci na počítači s jiným předměty (např. výroba pozvánky v rámci výuky ČJ, využití výukových programů apod.). Zvláštní důraz budeme klást na bezpečnost a etické otázky, jež jsou s užíváním PC a především internetu spjaty. Chceme, aby žáci získali erudované informace a nové dovednosti, které bezezbytku využijí nejen v dalším studiu, ale např. i v budoucím zaměstnání.

Nový komentář: