Otevření školy 25. května

14.05.2020 - Tomáš Havlíček

Vážení rodiče, milé děti, od pondělí 25. května bude na naší škole v dopoledním bloku opět probíhat výuka. Vzhledem k neustále probíhající pandemii ovšem za specifických podmínek, daných zvýšenými nároky na hygienu. Rovněž bude v odpoledním bloku obnoven provoz ve školní družině a bude zajištěno společné stravování v jídelně. Konkrétněji a podrobněji v odrážkách:

 • hned první den žáci musí odevzdat vyplněné čestné prohlášení (lze stáhnout např. na stránkách školy)
 • škola bude pro žáky otevřena v 7 hodin, zákonní zástupci do budovy školy vstupovat nesmí (platí i pro družinu)
 • žáci (s nasazenou rouškou) by měli do budovy školy vstupovat jednotlivě, před školou a na chodbě by se neměli zbytečně zdržovat ani shlukovat – naopak je třeba, aby se co nejdříve přemístili do své třídy
 • žáci budou sedět po jednom v lavici, mezi lavicemi budou předepsané rozestupy
 • složení žáků ve třídách zůstává stejné jako před karanténou: I. třída: 1.-3. ročník, II. třída: 4. a 5. ročník
 • žáci I. a II. třídy by při pobytu ve škole neměli přicházet do vzájemného kontaktu
 • pokud vyučující nestanoví jinak, žáci nemusí mít během vyučování nasazenou roušku, je však nutné, aby ji měli nasazenou o přestávkách a při cestě do/ z jídelny (a samozřejmě při cestě do/ ze školy)
 • každý žák musí mít u sebe aspoň 2 roušky na den (uložené v igelitovém sáčku), dezinfekční přípravky zajistí škola
 • vyučování jednotlivých předmětů povedou stejní učitelé jako před karanténou, omezena bude pouze výuka výchov: tělesná a pracovní výchova odpadá zcela, probíhat budou jen relaxační chvilky, výtvarná a hudební výchova se stane součástí jiných předmětů
 • vyučování bude probíhat pouze v dopoledních hodinách, po návratu z oběda budou děti odcházet domů, nebo do školní družiny
 • obědy budou vydávány v jídelně MŠ za přísných hygienických podmínek
 • provoz školní družiny bude obnoven na stejném místě a ve stejném čase
 • družinu mohou využít pouze žáci 1.-3. ročníku, aby se zamezilo kontaktu žáků I. třídy s žáky II. třídy
 • ve družině musí mít děti po celou dobu nasazené roušky (nebo ochranné štíty, které jsme zajistili), a to při pobytu uvnitř i venku (vycházky ani pobyt na hřišti není přípustný, budeme se ale snažit využívat aspoň přilehlý „hájek“)
 • při vyzvedávání dětí z družiny (nechodí-li samy) je třeba dbát na rozestupy a neshlukování se před vchodem
 • celoplošná hygienická opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví nás bohužel donutila k tomu, že jsme museli zrušit všechny školní akce: výlety, besedy, exkurze, pasování, rozlučku s páťáky apod., rovněž rušíme školní kroužky (s výjimkou kroužku AJ pro 1. a 2. ročník, který může probíhat ve družině)