Školní družina

5.03.2018 - Tomáš Havlíček

Pro ty, co o naší družině ještě neví (což pochybujeme), nebo se o ní prostě chtějí dozvědět něco víc, nyní přinášíme stručný informativní článek.

druzina.jpg

Budova školní družiny se nachází malý kousek od školy v přízemí obecního domku, kde dříve sídlila místní knihovna. Pro účely výchovné práce jsou zde vyhrazeny tři, resp. čtyři menší místnosti (ta čtvrtá z nich slouží 2× týdně k výuce hry na hudební nástroj). Děti mohou příležitostně využívat třídy ve škole (např. pro dopravní a náboženskou výchovu), tělocvičnu v kulturním domě a nedaleké dětské hřiště. Přímo ve družině je k dispozici celá řada stolních her, několik druhů stavebnic, mnoho hraček i dostatek výtvarných potřeb. Místnosti jsou vybaveny novým nábytkem, inspirativní výzdobou, stolním fotbálkem a mj. i posilovací hrazdou. Cílem je nabídnout příjemné, bezpečné a podnětné prostředí pro uspokojení individuálních potřeb každého dítěte.

Podstatou školní družiny je možnost sociálního kontaktu, vhodná relaxace a zájmová činnost. Děti zde mají možnost rozvíjet vlastní záliby a dovednosti i se účastnit společných herních a tělovýchovných aktivit. Týdenní rozvrh je uzpůsoben tomu, aby se činnosti střídaly a náplň byla vyvážená. Nedílnou součástí jsou vycházky a aktivní pobyt venku. Program bývá operativně upravován dle aktuálního stavu počasí, i v chladných měsících se snažíme aspoň jednou týdně strávit nějaký čas na čerstvém vzduchu. Výchovně vzdělávací práce spočívá zvláště ve společných aktivitách herních (rozvoj sociálních dovedností, rozšiřování slovní zásoby, rozvíjení vlastní představivosti) nebo v tematicky zaměřených (dopravní výchova, diskuzní kruh aj.).

Provoz školní družiny začíná vždy po obědě ve 12:00 a končí v 15:30 (s plánovaným prodloužením do 16:00 od příštího školního roku). Během této doby děti mohou vedle běžné činnosti navštěvovat zájmové kroužky organizované buďto přímo naší školou, nebo externími organizacemi. Jde o kroužek anglického jazyka a sportovní kroužek (ZŠ Hoštice-Heroltice), výuku hry na hudební nástroj a výuku hudební nauky (ZUŠ Ivanovice na Hané) a náboženskou výchovu (Farní úřad Švábenice). Školní kroužky a náboženská výchova jsou nabízeny zdarma. Docházka do družiny je pro přihlášené povinná, v případě absence je třeba dítě náležitě omluvit. Za pobyt dítěte ve družině rodiče taktéž nemusí nic platit.

Do zájmových kroužků se děti přihlašují na začátku roku. Účast je dobrovolná. Oba školní kroužky probíhají jednou týdně a zpravidla je navštěvují téměř všechny děti. Sportovní kroužek vede pan učitel Zdeněk Pytela, který vyučuje i tělesnou výchovu. V kulturním domě nebo venku pro děti připravuje různé sportovní aktivity a hry. Kroužek AJ vede pan učitel Tomáš Havlíček, který AJ vyučuje i ve škole. Cílem je průprava prvňáků a druháků pro výuku AJ, jež následuje od 3. ročníku, a to hravou a zábavnou formou (konverzace, poslech písní, kreslení, hry na interaktivní tabuli).

V dopravní výchově jsou děti obeznámeni se základy bezpečného chování v silničním provozu, dále učí se značky a nacvičují správné řešení dopravních situací. Součástí je také sledování výukových pořadů (Dopravní škola). Dopravní výchova bývá do rozvrhu zařazována nepravidelně, diskuzní kroužek probíhá jednou týdně. Děti v něm debatují o různých tématech, přičemž své názory vyjadřují i obhajují. Vychovatel si přitom může ověřit komunikační schopnosti a postojovou orientaci dětí, snaží se zlepšovat jejich vzájemné vztahy a budovat co nejlepší sociální klima. Obě činnosti řídí vychovatel školní družiny.

Vedení školy vychází potřebám školní družiny maximálně vstříc. Všichni se snažíme, aby děti byly spokojené a svůj volný čas trávily efektivně, smysluplně a hlavně radostně. Prostor sdílený s vrstevníky a nabízející rozmanité využití volného času je podle nás prostorem pro takové vyžití nanejvýš ideálním.

dsc_0001.jpg dsc_0003.jpg dsc_0007.jpg dsc_0010.jpg dsc_0017.jpg dsc_0019.jpg sam_0079.jpg sam_0081.jpg